Deicide

Chỉ là một thanh niên như bao thanh niên đam mê Lineage 2 khác. Thích bàn luận và chia xẻ mọi thứ liên quan đến Lineage 2.