Knowledge

Lineage 2 High Five (H5) database.

Tổng hợp một số thông tin hữu ích trong Lineage 2. Dữ liệu được trích xuất từ l2j phiên bản High Five, tuy nhiên có thể áp dụng cho các phiên bản cũ hơn như Gracia, Freya.

Một số link vẫn đang hoàn thiện, sẽ cập nhập sau. Nếu bạn thấy thông tin nào chưa đúng, thiếu sót hoặc bạn muốn thêm những mục gì thì hãy liên lạc ngay để chúng tôi sửa chữa và cập nhập.


Lineage 2 Heroes Skills

Lineage 2 Talismans

Lineage 2 Boss Jewelry

Lineage 2 Buff Effects

  • Dancer – Singer
  • Summoner – Dwarft
  • Prophet – Elven Elder – Shillen Elder
  • Special Buffs

Lineage 2 Augmentation Effects

Lineage 2 Clan Ranking

Lineage 2 Clan Skills

Lineage 2 Residence Skills

Lineage 2 Subclass Certification Skills

Lineage 2 Masterwork Items

Lineage 2 Armor Sets

  • Heavy Armor Sets
  • Light Armor Sets
  • Magic Armor Sets