Lineage 2 Augmentation

Lineage 2 Augmentation, All Effects!

Danh sách đầy đủ Augmentation thì rất dài, trong khi đó số lượng Augmentation thường sử dụng lại rất ít, chỉ chiếm khoảng 10%. Vậy nên sẽ ưu tiên hiệu đính những Augmentation được đánh giá là tốt, nhiều người sử dụng. Danh sách đầy đủ nằm phía dưới cùng. Nếu bạn thấy Augmentation nào đó sai, hãy liên lạc với chúng tôi để kiểm tra và sửa chữa.

Mục lục

1. Danh sách các Aug quan trọng – Important Augmentation Skills

2. Danh sách Aug đầy đủ – All Augmentation Skills


Important Augmentation Skills, Exact Effects and Bonuses.

skill3238 Passive Skill Name Level Effect
3238 Item Skill: Prayer 10 +1% Healing Hp
3240 Item Skill: Might 10 +18 pAtk
3241 Item Skill: Empower 10 +55 mAtk
3243 Item Skill: Duel Might 10 +5% pvp Physical Dmg, pvp Physical Skills Dmg
3244 Item Skill: Shield 10 +21 pDef
3245 Item Skill: Magic Barrier 10 +17 mDef
3246 Item Skill: Heal Empower 10 +20 Healing Hp
3247 Item Skill: Agility 10 +2 Evasion
3248 Item Skill: Guidance 10 +2 Accuracy
3249 Item Skill: Focus 10 +20% Crit rate
3250 Item Skill: Wild Magic 10 +4 Magic Crit rate
3251 Item Skill: Weight Limit 10 +200% Weight Limit (x2)
3252 Item Skill: Kiss of Eva 10 +6% Breath
3253 Item Skill: Acrobatics 10 +100 Against Fall
3254 Item Skill: Iron Body 10 -40 Fall dmg
3255 Item Skill: Skill Clarity 3 -9% Physical Skills Mp ConsumeRate
3256 Item Skill: Spell Clarity 3 -8% Magic Skills Mp ConsumeRate
3257 Item Skill: Music Clarity 3 -9% Dance/Sing Mp ConsumeRate
3258 Item Skill: Clarity 3 -9% Dance/Sing/PhysicalSkill Mp, -0.8% Magic Skill Mp
3259 Item Skill: Reflect Damage 3 +20% Reflect dmg
Active Augmentation Active Skill Name Level Effect
3125 Item Skill: Battle Roar 10  +3% HP
3126 Item Skill: Prayer 10  +7% Healing HP
3132 Item Skill: Might 10  +80 pAtk
3133 Item Skill: Empower 10  +61 mAtk
3134 Item Skill: Duel Might 10  +5% pvp Physical Dmg, pvp Physical Skills Dmg
3135 Item Skill: Shield 10  +71 pDef
3136 Item Skill: Magic Barrier 10  +77 mDef
3137 Item Skill: Duel Weakness 10  -5% pvp Physical Dmg, pvp Physical Skills Dmg (on target)
3138 Item Skill: Heal Empower 10  +79 Healing HP
3139 Item Skill: Agility 10  +4 Evasion
3140 Item Skill: Guidance 10  +4 Accuracy
3141 Item Skill: Focus 10  +20% Crit rate
3142 Item Skill: Wild Magic 10  +4 Magic Crit rate
3148 Item Skill: Vampiric Rage 10  +6% Vamp
3164 Item Skill: Clarity 3  -9% Temporarily decreases the MP consumption rates for All skills.
3202 Item Skill: Refresh 3  -85% Temporarily decreases the Re-use times for Alll skills.
3204 Item Skill: Reflect Damage 3  +20% Reflect dmg

All Augmentation Skills, Full List

Bonus Stats

 • P. Def. +X trong đó X là khoảng từ +5.1 đến +38.2
 • P. Atk. +X trong đó X là khoảng từ +2.2 đến +24.2
 • MP Recovery +X trong đó X là khoảng từ +0.1 đến +0.4
 • M. Def. +X trong đó X là khoảng từ +4 đến +30.8
 • Maximum MP +X trong đó X là khoảng từ +6.1 đến +115.1
 • Maximum HP +X trong đó X là khoảng từ +12.7 đến +155.9
 • Maximum CP +X trong đó X là khoảng từ +19.2 đến +214.9
 • M. Atk. +X trong đó X là khoảng từ +2.5 đến +28.2
 • HP Recover +X trong đó X là khoảng từ +0.1 đến +0.8
 • Dodge +X trong đó X là khoảng từ +0.4 đến +3.0
 • Critical +X trong đó X là khoảng từ +4.9 đến +32.7
 • CP Recovery +X trong đó X là khoảng từ +0.1 đến +0.8
 • Accuracy +X trong đó X là khoảng từ +0.4 đến +3.2

Base Stats

 • CON +1
 • INT +1
 • MEN +1
 • STR +1

Active Skills

 • Active: Absorbs HP.
 • Active: Allows you to reflect some of the damage you incurred back to the enemy. Excludes damage from skill or remote attacks.
 • Active: Attacks by throwing a boulder.
 • Active: Burns up the enemy’s MP.
 • Active: Decreases all skill MP consumption rates temporarily.
 • Active: Decreases all skill re-use times temporarily.
 • Active: Decreases a target’s urge to attack.
 • Active: Decreases the magic MP consumption rate temporarily.
 • Active: Decreases the magic re-use time temporarily.
 • Active: Decreases the opponent’s PVP P. Atk. temporarily.
 • Active: Decreases the skill MP consumption rate temporarily.
 • Active: Decreases the skill re-use time temporarily.
 • Active: Decreases the song/dance skill MP consumption rate temporarily.
 • Active: Decreases the song/dance skill re-use time temporarily.
 • Active: Decreases the target’s urge to attack.
 • Active: Detonates a fireball by compressing the air around the caster.
 • Active: Ignites a firecracker.
 • Active: Ignites a large firecracker.
 • Active: Increases Accuracy temporarily.
 • Active: Increases Dodge temporarily.
 • Active: Increases M. Atk. temporarily.
 • Active: Increases M. Def. temporarily.
 • Active: Increases P. Atk. temporarily.
 • Active: Increases P. Def. temporarily.
 • Active: Increases PVP P. Atk. temporarily.
 • Active: Increases resistance to damage from falling temporarily.
 • Active: Increases the ability to restore some HP from the damage inflicted on an enemy temporarily. Excludes skill or long-range attacks.
 • Active: Increases the chance of a critical attack temporarily.
 • Active: Increases the critical attack rate of magic attacks temporarily.
 • Active: Increases the effectiveness of HP recovery magic temporarily.
 • Active: Increases the maximum CP temporarily.
 • Active: Increases the maximum HP temporarily.
 • Active: Increases the maximum HP temporarily and restores HP by the increased amount.
 • Active: Increases the maximum MP temporarily.
 • Active: Increases the power of HP recovery magic temporarily.
 • Active: Increases the recharge recover rate of MP.
 • Active: Increases the recharge recovery rate of MP.
 • Active: Increases the target’s urge to attack.
 • Active: Inflicts a dark attack.
 • Active: Inflicts a dark attack in the shape of a parabola.
 • Active: Inflicts a elementally challenged attack.
 • Active: Inflicts a elementally challenged attack in the shape of a parabola.
 • Active: Inflicts a flaming attack.
 • Active: Inflicts a flaming attack in the shape of a parabola.
 • Active: Inflicts a gusting attack.
 • Active: Inflicts a gusting attack in the shape of a parabola.
 • Active: Inflicts an earthen attack attack.
 • Active: Inflicts an earthen attack attack in the shape of a parabola.
 • Active: Inflicts a sacred attack.
 • Active: Inflicts a sacred attack in the shape of a parabola.
 • Active: Inflicts a water-type attack.
 • Active: Inflicts a water-type attack in the shape of a parabola.
 • Active: Inflicts damage by throwing a boulder.
 • Active: Instantly restores your HP.
 • Active: Launches a dark attack.
 • Active: Launches a sacred attack.
 • Active: Momentarily becomes invincible.
 • Active: Momentarily frightens the target, causing him to flee.
 • Active: Opens doors and treasure chests with a certain probability. Requires Keys of a Thief.
 • Active: Play music for a short duration.
 • Active: Puts the opponent’s mind at peace and erases the desire to attack.
 • Active: Regenerates MP.
 • Active: Removes the target.
 • Active: Restores CP.
 • Active: Restores your own CP.
 • Active: Resurrects a corpse.
 • Active: Teleports party members to a village. Cannot be used in a specially designated place such as the GM Consultation Service.
 • Active: Teleports the caster to a village. Cannot be used in a specially designated place such as the GM Consultation Service.
 • Active: Teleports to a village regardless of time. Cannot be used in a specially designated place such as the GM Consultation Service.
 • Active: Temporarily blocks all of the target’s physical/magic skills.
 • Active: Temporarily blocks a monster’s pre-emptive attack. Fighting ability significantly decreases while in effect.
 • Active: Temporarily blocks the target’s magic skills.
 • Active: Temporarily causes a target to bleed heavily.
 • Active: Temporarily decreases a target’s Atk. Spd.
 • Active: Temporarily decreases a target’s speed.
 • Active: Temporarily holds the target. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
 • Active: Temporarily Increases the distance you can jump without sustaining damage.
 • Active: Temporarily Increases your head size.
 • Active: Temporarily Increases your lung capacity.
 • Active: Temporarily paralyzes a target.
 • Active: Temporarily petrifies the target.
 • Active: Temporarily poisons the target.
 • Active: Temporarily puts the target to sleep. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
 • Active: Temporarily resist damage from falls.
 • Active: Temporarily stuns the target.
 • Active: Unleashes a general attack and temporarily decreases your magic attack power during PvP.

Chance Skills

 • Block all of the physical/magic skills of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
 • Block the magic skills of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
 • Decrease the Atk. Spd. of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
 • Decrease the PVP P. Atk. of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
 • Decrease the speed of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
 • Decreases the urge to fight of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
 • Hold a target that damages you. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
 • Increase accuracy with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase critical attack rate of magic attacks with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase critical attack rate with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase evasion with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase M. Atk. with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase M. Def. with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase maximum CP with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase maximum HP with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase maximum MP with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase P. Atk. with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase P. Def. with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase PVP P. Atk. with a certain probability when damage is incurred.
 • Increase recovery rate when receiving HP recovery magic with a certain probability after damage is incurred.
 • Increase recovery rate when receiving MP recovery magic with a certain probability after damage is incurred.
 • Momentarily blocks all of the target’s physical and magic skills during a critical attack.
 • Momentarily blocks all of the target’s physical and magic skills during a magic attack.
 • Momentarily blocks all of the target’s physical and magic skills during a physical attack.
 • Momentarily blocks the target’s magic skill during a critical attack.
 • Momentarily blocks the target’s magic skill during a magic attack.
 • Momentarily blocks the target’s magic skill during a physical attack.
 • Momentarily burns up the target’s MP during a critical attack.
 • Momentarily burns up the target’s MP during a magic attack.
 • Momentarily burns up the target’s MP during a physical attack.
 • Momentarily causes the target to bleed during a critical attack.
 • Momentarily causes the target to bleed during a magic attack.
 • Momentarily causes the target to bleed during a physical attack.
 • Momentarily decreases a target’s Atk. Spd. during a critical attack.
 • Momentarily decreases a target’s Atk. Spd. during a magic attack.
 • Momentarily decreases a target’s Atk. Spd. during a physical attack.
 • Momentarily decreases a target’s speed during a critical attack.
 • Momentarily decreases a target’s speed during a physical attack.
 • Momentarily decreases the target’s speed during a magic attack. Intensity 3.
 • Momentarily frightens the target during a critical attack.
 • Momentarily frightens the target, causing him to flee during a magic attack.
 • Momentarily frightens the target, causing him to flee during a physical attack.
 • Momentarily holds the target during a critical attack. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
 • Momentarily holds the target during a magic attack. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
 • Momentarily holds the target during a physical attack. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
 • Momentarily paralyzes the target during a critical attack.
 • Momentarily paralyzes the target during a magic attack.
 • Momentarily paralyzes the target during a physical attack.
 • Momentarily petrifies the target during a critical attack.
 • Momentarily petrifies the target during a magic attack.
 • Momentarily petrifies the target during a physical attack.
 • Momentarily poisons the target during a critical attack.
 • Momentarily poisons the target during a magic attack.
 • Momentarily poisons the target during a physical attack.
 • Momentarily puts the target to sleep during a critical attack. *The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
 • Momentarily puts the target to sleep during a magic attack. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
 • Momentarily puts the target to sleep during a physical attack. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
 • Momentarily stuns the target during a critical attack.
 • Momentarily stuns the target during a magic attack.
 • Momentarily stuns the target during a physical attack.
 • Paralyze a target that damages you.
 • Petrify a target that damages you.
 • Poison a target that damages you.
 • Regenerates CP with a certain probability when damage is incurred.
 • Regenerates MP with a certain probability when damage is incurred.
 • Sleep a target that damages you.
 • Sleep a target that damages you. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
 • Stun a target that damages you.
 • Temporarily decreases a target’s speed during a critical attack.
 • Temporarily decreases a target’s speed during a physical attack.
 • Temporarily decreases a target’s urge to attack during a critical attack.
 • Temporarily decreases a target’s urge to attack during a physical attack.
 • Temporarily decreases the target’s speed during a magic attack. Intensity 3.
 • Temporarily increases the target’s urge to attack during a critical attack.
 • Temporarily increases the target’s urge to attack during a physical attack.
 • Temporarily provokes a target to attack during a critical attack.
 • Temporarily provokes a target to attack during a physical attack.
 • Throw the target that inflicts damage on you into a state of fear and causes him to flee with a certain probability.

© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.