Lineage 2 Special Buffs

Chant of Victory (Doomcryer, Skill Level 78)

Max HP +20%
Base M.Crit Rate +2%
Crit. Atk +20%
P.Atk +10%
P.Def +20%
P.Atk Speed +20%
M.Atk +20%
M.Def +20%
M.Atk Speed +20%
Accuracy +4
Debuff Resistance +10%
Run Speed -20%

Prophecy of Wind (Shilien Saint, Skill Level 78)

Max HP +20%
Base Crit Rate +20%
M.Crit. Power +20%
P.Atk +10%
P.Def +20%
P.Atk Speed +20%
M.Atk +20%
M.Def +20%
M.Atk Speed +20%
Absorb HP +5%
Debuff Resistance +10%
Run Speed -20%

Prophecy of Fire (Hierophant, Skill Level 78)

Max MP +20%
Regen HP +20%
Base M.Crit Rate +200%
Crit. Atk +20%
P.Atk +10%
P.Def +20%
P.Atk Speed +20%
M.Atk +20%
M.Def +20%
M.Atk Speed +20%
Accuracy +4
Debuff Resistance +10%
Run Speed -20%

Prophecy of Water (Evas Saint, Skill Level 78)

Regen MP +20%
Base M.Crit Rate +200%
P.Atk +10%
P.Def +20%
P.Atk Speed +20%
M.Atk +20%
M.Def +20%
M.Atk Speed +20%
Accuracy +4
Debuff Resistance +10%
Run Speed -20%
Magical MP Consume Rate -10%
Physical MP Consume Rate -10%
Dance MP Consume Rate -10%

Victory of Pa’agrio (Dominator, Skill Level 79)

Max CP +20%
Regen CP +20%
Max MP +20%
Base Rate Crit +20%
M.Crit. Power +20%
P.Atk +10%
P.Def +20%
P.Atk Speed +20%
M.Atk +20%
M.Def +20%
M.Atk Speed +20%
Debuff Resistance +10%
Run Speed -20%

Magnus’ Chant (Doomcryer, Skill Level 78)

Max MP +150%
Regen MP (Heavy,Light) +50%
Regen MP (Robe) +400%
M.Def +30%
M.Atk +30%
M.Atk Spd +20%
Fire Resistance +10
Water Resistance +10
Earth Resistance +10
Wind Resistance +10
Debuff Resistance +25%
Cancel Resistance +40%

© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.