Lineage 2 Clan Skills

Lineage 2 Clan Skills

Skill Name (Level) Items Needed
Clan Fame
Effect
Clan Level 5 (4.500 clan reputation points is needed to learn all clan level 5 skills) ▼
Clan Imperium Clan Imperium (Lev 1) 1 Destruction Tombstone 0 Grants the privilege of Command Channel
Clan Lifeblood Clan Regeneration (Lev 1) 10 Earth Egg: A-Grade 1500 +3% HP Regeneration
Clan Magic Protection Clan M. Def (Lev 1) 10 Angelic Essence: A-Grade 1500 +6% mDef
Clan Vitality Clan Body (Lev 1) 10 Earth Egg: A-Grade 1500 +3% Max HP
Clan Level 6 (12.800 clan reputation points is needed to learn all clan level 6 skills) ▼
Clan Aegis Clan Shield (Lev 1) 10 Earth Egg: A-Grade 3000 +3% pDef
Clan Might Clan Might (Lev 1) 10 Dragon Heart: A-Grade 3000 +3% pAtk
Clan Morale Clan Morale (Lev 1) 10 Nonliving Nucleus: A-Grade 2600 +6% CP Regeneration
Clan Shield Boost Clan Shield Boost (Lev 1) 10 Dragon Heart: A-Grade 2100 +24% Shield pDef
Clan Spirituality Clan Spirituality (Lev 1) 10 Nonliving Nucleus: A-Grade 2100 +6% Max CP
Clan Level 7 (77.300 clan reputation points is needed to learn all clan level 7 skills) ▼
Clan Aegis Clan Shield (Lev 2) 10 Earth Egg: A-Grade 6500 +5% pDef
Clan Cyclonic Resistance Clan Cyclonic Resistance (Lev 1) Destruction Tombstone 5100 +3 Resistance to Water and Wind
Clan Fortitude Clan Resist Shock (Lev 1) Destruction Tombstone 5100 +12% Resistance to Shock attacks
Clan Freedom Clan Resist Hold (Lev 1) Destruction Tombstone 5100 +12% Resistance to Hold attacks
Clan Guidance Clan Guidance (Lev 1) 10 Memento Mori: A-Grade 5600 +1 Accuracy
Clan Lifeblood Clan Regeneration (Lev 2) 10 Earth Egg: A-Grade 6900 +6% HP Regeneration
Clan Luck Clan Luck (Lev 1) Cradle of Creation 6900 Decreases Exp. loss and the chance of other death penalties when killed by a monster or player.
Clan Magic Protection Clan M. Def (Lev 2) 10 Angelic Essence: A-Grade 6900 +10% mDef
Clan Magmatic Resistance Clan Magmatic Resistance (Lev 1) 1 Destruction Tombstone 5100 +3 Resistance to Fire and Earth
Clan Might Clan Might (Lev 2) 10 Dragon Heart: A-Grade 6500 +5% pAtk
Clan Spirituality Clan Spirituality (Lev 2) 10 Nonliving Nucleus: A-Grade 5600 +10% Max CP
Clan Vigilance Clan Vigilance (Lev 1) Destruction Tombstone 5100 +12% Resistance to Sleep attacks
Clan Vitality Clan Body (Lev 2) 10 Earth Egg: A-Grade 6900 +5% Max HP
Clan Withstand-Attack Clan Shield Defense (Lev 1) 10 Memento Mori: A-Grade 5100 +12% Shield defense probability
Clan Level 8 (194.800 clan reputation points is needed to learn all clan level 5 skills) ▼
Clan Aegis Clan Shield (Lev 3) 10 Earth Egg: A-Grade 13000 +6% pDef
Clan Agility Clan Agility (Lev 1) 10 Memento Mori: A-Grade 12000 +1 Evasion
Clan Clarity Clan Clarity (Lev 1) 10 Angelic Essence: A-Grade 11700 +3% MP Regeneration
Clan Cyclonic Resistance Clan Cyclonic Resistance (Lev 2) 1 Destruction Tombstone 12000 +5 Resistance to Water and Wind
Clan Empowerment Clan Empower (Lev 1) 10 Angelic Essence: A-Grade 11700 +6% mAtk
Clan Essence Clan Essence (Lev 1) 10 Angelic Essence: A-Grade 11700 +3% Max MP
Clan Fortitude Clan Resist Shock (Lev 2) Destruction Tombstone 12000 +20 Resistance to Shock attacks
Clan Freedom Clan Resist Hold (Lev 2) Destruction Tombstone 12000 +20 Resistance to Hold attacks
Clan Guidance Clan Guidance (Lev 2) 10 Memento Mori: A-Grade 12000 +2 Accuracy
Clan Luck Clan Luck (Lev 2) 1 Cradle of Creation 14000 Decreases Exp loss and the chance of other death penalties when killed by a monster or player
Clan Magmatic Resistance Clan Magmatic Resistance (Lev 2) 1 Destruction Tombstone 12000 +5 Resistance to Fire and Earth
Clan March Clan Wind Walk (Lev 1) 1 Cradle of Creation 11400 +3 Speed
Clan Might Clan Might (Lev 3) 10 Dragon Heart: A-Grade 13000 +6% pAtk
Clan Morale Clan Morale (Lev 2) 10 Nonliving Nucleus: A-Grade 13000 +10% CP Regeneration
Clan Shield Boost Clan Shield Boost (Lev 2) 10 Dragon Heart: A-Grade 12000 +40% Shield pDef
Clan Spirituality Clan Spirituality (Lev 3) 10 Nonliving Nucleus: A-Grade 12000 +12% Max CP
Clan Vigilance Clan Vigilance (Lev 2) 1 Destruction Tombstone 12000 +20 Resistance to Sleep attacks
Clan Withstand-Attack Clan Shield Defense (Lev 2) 10 Memento Mori: A-Grade 12000 +20% Shield defense probability
Clan Level 11 (39.600 clan reputation points is needed to learn all clan level 5 skills) ▼
Clan Lifeblood Clan Regeneration (Lev 3) 10 Earth Egg: A-Grade 13200 +6 HP Recovery bonus.
Clan Magic Protection Clan M. Def (Lev 3) 10 Angelic Essence: A-Grade 13200 +12% mDef
Clan Vitality Clan Body (Lev 3) 10 Earth Egg: A-Grade 13200 +6 Max HP

Notes:

Các items dùng để học Clan Skill có thể kiếm được thông qua raid boss. Riêng “Cradle of Creation” chỉ có được bằng cách chế tạo (crafting) ở NPC “Adventure Guildsman”.

Tất cả Clan Skills đều là Passive Skills (All Clan Skills are Passive Skills).

Tùy theo Clan Level và Member Ranking thì sẽ có hiệu ứng khác nhau. Xem thêm về Clan Ranking


Lineage 2 Squad Skills

Skill Name (Level) Items Needed
Clan Fame
Effect
Clan Level 7 (20,800 clan reputation points is needed to learn all clan level 8 skills) ▼
Lineage 2 Holy Squad Skill Holy Squad (Lev 1) 4 Blood Oath 10,400 +20 Healing HP
Lineage 2 Water Squad Water Squad (Lev 1) 4 Blood Oath 10,400 +27 pDef
Clan Level 8 (72,0000 clan reputation points is needed to learn all clan level 8 skills) ▼
Lineage 2 Dark Squad Dark Squad (Lev 1) 8 Blood Oath 12,000 +7 mAtk
Lineage 2 Earth Squad Earth Squad (Lev 1) 8 Blood Oath 12,000 +17 mDef
Lineage 2 Fire Squad Fire Squad (Lev 1) 8 Blood Oath 12,000 +17 pAtk
Lineage 2 Holy Squad Holy Squad (Lev 2) 8 Blood Oath 12,000 +20 Healing HP, +30% Max MP
Lineage 2 Water Squad Water Squad (Lev 2) 8 Blood Oath 12,000 +27 pDef, +18 mDef
Lineage 2 Wind Squad Wind Squad (Lev 1) 8 Blood Oath 12,000 +2 Accuracy
Clan Level 9 (72,000 clan reputation points is needed to learn all clan level 9 skills) ▼
Lineage 2 Dark Squad Dark Squad (Lev 2) 11 Blood Oath 17,400 +19 mAtk
Lineage 2 Earth Squad Earth Squad (Lev 2) 11 Blood Oath 17,400 +31 mDef
Lineage 2 Fire Squad Fire Squad (Lev 2) 11 Blood Oath 17,400 +17 pAtk, +15 Critical Rate
Lineage 2 Holy Squad Holy Squad (Lev 3) 11 Blood Oath 17,400 +20 Healing HP, +30% Max MP, -5% MP consumption
Lineage 2 Water Squad Water Squad (Lev 3) 11 Blood Oath 17,400 +27 pDef, +18 mDef, +6% Shield pDef
Lineage 2 Wind Squad Wind Squad (Lev 2) 11 Blood Oath 17,400 +2 Accuracy, +2 Evasion
Clan Level 10 (104,400 clan reputation points is needed to learn all clan level 10 skills) ▼
Lineage 2 Dark Squad Dark Squad (Lev 3) 2 Blood Alliance 24,000 +19 mAtk, +1% Wild Magic
Lineage 2 Earth Squad Earth Squad (Lev 3) 2 Blood Alliance 24,000 +44 mDef
Lineage 2 Fire Squad Fire Squad (Lev 3) 2 Blood Alliance 24,000 +17 pAtk, +15 Critical Rate, +100 Critical Dmg
Lineage 2 Wind Squad Wind Squad (Lev 3) 2 Blood Alliance 24,000 +2 Accuracy, +2 Evasion, +3 Speed

Notes:

Blood Oath có thể kiếm được thông qua việc chiếm giữ fortress hoặc castle. Cách 6h chiếm giữ fortress thành công, clan được thưởng 2 Blood Oath. Ngoài ra, có thể đổi 1 Blood Alliance lấy 4 Blood Oath thông qua NPC “Clan Trader Mulia” ở thành Rune.

Blood Alliance chỉ có thể kiếm được thông qua việc chiếm giữ và bảo vệ thành công castle. Khi clan chiếm giữ được castle, mỗi kì siege sau đó nếu clan phòng thủ castle thành công thì sẽ được thưởng 2 Blood Alliance. Clan leader có thể lấy Blood Alliance thông qua NPC Warehouse ở dưới tầng hầm castle.

Không như Clan Skills, Squad Skills bị phân tầng, nhánh clan nào học thì chỉ nhánh đó được hưởng hiệu ứng.

Tất cả Squad Skills đều là Passive Skills (All Squad Skills are Passive Skills).


© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.