Lineage 2 Residence Skill

Fortress Skills subforum Castle Skills subforum Territory Skills


Residence Skills, là những hiệu ứng được thêm vào sau khi một Clan chiếm giữ thành công một khu vực nào đó, ví dụ như Fortress, Castle, Territory.

Residence Skills đều là Passive Skills, có tác dụng ngay lập tức khi bạn chiếm được Residence tương ứng, đồng thời các hiệu ứng này cũng sẽ mất ngay lập tức nếu Clan chiếm giữ bị thất thủ, tương đương với việc mất Fortress, Castle, Territory ward.