Lineage 2 Castle Skills

Residence Skill

Fortress Skills subforum Castle Skills subforum Territory Skills


Gludio Castle

Residence Skill Residence Health
The HP Recovery Bonus of clan members in residence increases by 9% Hp Regen.
Residence Skill Residence Guidance
Accuracy of clan members in residence increases by 4.
Residence Skill Residence Fortitude
Resistance to Stun attacks of clan members in residence increases by 10.

Dion Castle

Residence Skill Residence Spirit
The Max CP of clan members in residence increases by 444.
Residence Skill Residence Shield
P. Def. of clan members in residence increases by 54.7.
Residence Skill Residence Movement
The Speed of clan members in residence increases by 6.

Giran Castle

Residence Skill Residence Soul
The Max MP of clan members in residence increases by 168.
Residence Skill Residence Agility
Evasion of clan members in residence increases by 4.
Residence Skill Residence Death Fortune
When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, XP decrease rate are decreased.

Oren Castle

Residence Skill Residence Body
The Max HP of clan members in residence increases by 222.
Residence Skill Residence Empower
M. Atk. of clan members in residence increases by 40.4.
Residence Skill Residence Resist Lava
Resistance to Fire and Earth attacks of clan members in residence increases by 10.

Aden Castle

Residence Skill Residence Might
P. Atk. of clan members in residence increases by 34.6.
Residence Skill Residence Shield Block
Shield Defense of clan members in residence increases by 54.7.
Residence Skill Residence Vigilance
Resistance to Sleep attacks of clan members in residence increases by 10.

Innadril Castle

Residence Skill Residence Clarity
The MP Recovery Bonus of clan members in residence increases by 5% MP Regen.
Residence Skill Residence Magic Barrier
The M. Def. of clan members in residence increases by 44.
Residence Skill Residence Freedom
Resistance to Hold attacks of clan members in residence increases by 10.

Goddard Castle

Residence Skill Residence Body
The Max HP of clan members in residence increases by 222.
Residence Skill Residence Moral
CP recovery bonus of clan members in residence increases by 9% CP Regen.
Residence Skill Residence Shield Defense
Shield Defense. of clan members in residence increases by 225.

Rune Castle

Residence Skill Residence Health
The HP Recovery Bonus of clan members in residence increases by 9% Hp Regen.
Residence Skill Residence Magic Barrier
The M. Def. of clan members in residence increases by 44.
Residence Skill Residence Resist Typhoon
Resistance to Water and Wind attacks of clan members in residence increases by 10.

Schuttgart Castle

Residence Skill Residence Soul
The Max MP of clan members in residence increases by 168.
Residence Skill Residence Guidance
Accuracy of clan members in residence increases by 4.
Residence Skill Residence Death Fortune
When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, XP decrease rate are decreased.

Castle Skill, là những Skills được thêm vào sau khi một Clan chiếm giữ thành công một Castle. Các Skills này đều là Passive Skills, có tác dụng ngay lập tức khi bạn chiếm được Castle tương ứng, đồng thời các hiệu ứng này cũng sẽ mất ngay lập tức nếu Clan chiếm giữ bị thất thủ, tương đương với việc mất Castle.


© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.