Lineage 2 Fortress Skills

Residence Skill

Fortress Skills subforum Castle Skills subforum Territory Skills


Shanty Fortress

Fortress Skill Residence Body
The Max HP of clan members in Residence increases by 222.
Fortress Skill Residence Shield Defense
Shield Defense. of clan members in Residence increases by 225.

Southern Fortress

Fortress Skill Residence Shield Block
Shield Defense of clan members in Residence increases by 54.7.
Fortress Skill Residence Resist Typhoon
Resistance to Water and Wind attacks of clan members in Residence increases by 10.

Hive Fortress

Fortress Skill Residence Agility
Evasion of clan members in Residence increases by 4.
Fortress Skill Residence Resist Lava
Resistance to Fire and Earth attacks of clan members in Residence increases by 10.

Valley Fortress

Fortress Skill Residence Clarity
The MP Recovery Bonus of clan members in Residence increases by 5%.
Fortress Skill Residence Fortitude
Resistance to Stun attacks of clan members in Residence increases by 10.

Ivory Fortress

Fortress Skill Residence Moral
CP recovery bonus of clan members in Residence increases by 10%.
Fortress Skill Residence Freedom
Resistance to Hold attacks of clan members in Residence increases by 10.

Narsell Fortress

Fortress Skill Residence Health
The HP Recovery Bonus of clan members in Residence increases by 1.09.
Fortress Skill Residence Vigilance
Resistance to Sleep attacks of clan members in Residence increases by 10.

Bayou Fortress

Fortress Skill Residence Might
P. Atk. of clan members in Residence increases by 34.6.
Fortress Skill Residence Empower
M. Atk. of clan members in Residence increases by 40.4.

White Sands Fortress

Fortress Skill Residence Soul
The Max MP of clan members in Residence increases by 168.
Fortress Skill Residence Magic Barrier
The M. Def. of clan members in Residence increases by 44.

Borderland Fortress

Fortress Skill Residence Spirit
The Max CP of clan members in Residence increases by 444.
Fortress Skill Residence Death Fortune
When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, XP decrease rate are decreased.

Swamp Fortress

Fortress Skill Residence Shield
P. Def. of clan members in Residence increases by 54.7.
Fortress Skill Residence Guidance
Accuracy of clan members in Residence increases by 4.

Archaic Fortress

Fortress Skill Residence Body
The Max HP of clan members in Residence increases by 222.
Fortress Skill Residence Vigilance
Resistance to Sleep attacks of clan members in Residence increases by 10.

Floran Fortress

Fortress Skill Residence Guidance
Accuracy of clan members in Residence increases by 4.
Fortress Skill Residence Freedom
Resistance to Hold attacks of clan members in Residence increases by 10.

Cloud Mountain Fortress

Fortress Skill Residence Fortitude
Resistance to Stun attacks of clan members in Residence increases by 10.
Fortress Skill Residence Death Fortune
When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, XP decrease rate are decreased.

Tanor Fortress

Fortress Skill Residence Resist Lava
Resistance to Fire and Earth attacks of clan members in Residence increases by 10.
Fortress Skill Residence Movement
The Speed of clan members in Residence increases by 6.

Dragonspine Fortress

Fortress Skill Residence Magic Barrier
The M. Def. of clan members in Residence increases by 44.
Fortress Skill Residence Resist Typhoon
Resistance to Water and Wind attacks of clan members in Residence increases by 10.

Antharas Fortress

Fortress Skill Residence Empower
M. Atk. of clan members in Residence increases by 40.4.
Fortress Skill Residence Shield Defense
Shield Defense. of clan members in Residence increases by 225.

Western Fortress

Fortress Skill Residence Shield
P. Def. of clan members in Residence increases by 54.7.
Fortress Skill Residence Shield Block
Shield Defense of clan members in Residence increases by 54.7.
Fortress Skill Residence Death Fortune
When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, XP decrease rate are decreased.

Hunters Fortress

Fortress Skill Residence Might
P. Atk. of clan members in Residence increases by 34.6.
Fortress Skill Residence Agility
Evasion of clan members in Residence increases by 4.

Aaru Fortress

Fortress Skill Residence Soul
The Max MP of clan members in Residence increases by 168.
Fortress Skill Residence Clarity
The MP Recovery Bonus of clan members in Residence increases by 5%.

Demon Fortress

Fortress Skill Residence Spirit
The Max CP of clan members in Residence increases by 444.
Fortress Skill Residence Moral
CP recovery bonus of clan members in Residence increases by 10%.

Monastic Fortress

Fortress Skill Residence Body
The Max HP of clan members in Residence increases by 222.
Fortress Skill Residence Health
The HP Recovery Bonus of clan members in Residence increases by 10%.

Fortress Skill, là những Skills được thêm vào sau khi một Clan chiếm giữ thành công một Fortress. Các Skills này đều là Passive Skills, có tác dụng ngay lập tức khi bạn chiếm được Fortress tương ứng, đồng thời các hiệu ứng này cũng sẽ mất ngay lập tức nếu Clan chiếm giữ bị thất thủ, tương đương với việc mất Fortress.


© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.