Lineage 2 Territories Wards

Residence Skill

Fortress Skills subforum Castle Skills subforum Territory Skills


Ward Gludio Territory Ward STR +1 / INT +1
Ward Dion Territory Ward DEX +1 / WIT +1
Ward Giran Territory Ward STR +1 / MEN +1
Ward Oren Territory Ward CON +1 / MEN +1
Ward Aden Territory Ward DEX +1 / MEN +1
Ward Innadril Territory Ward CON+1 / INT+1
Ward Goddard Territory Ward DEX +1 / INT +1
Ward Rune Territory Ward STR +1 / WIT +1
Ward Shuttgart Territory Ward CON +1 / WIT +1
  1. Nếu sở hữu nhiều hơn 1 Ward thì Clan sở hữu cần phải có Ward thuộc vùng của mình để các Wards của các vùng khác phát huy tác dụng, ví dụ nếu Clan bạn đang sở hữu Gludio thì bạn cần phải có Gludio Ward thì Aden Ward mới có thể có hiệu lực.
  2. Tác dụng của Wards được thêm vào sau khi chiếm giữ thành công. Các tác dụng này có hiệu quả ngay lập tức khi clan của bạn chiếm được Wards tương ứng, đồng thời các hiệu ứng này cũng sẽ mất ngay lập tức nếu Clan chiếm giữ bị mất Wards.

© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.