Lineage 2 Subclass Certification Skill

1. Emergent Ability

Chỉ số dựa theo các bảng là chỉ số cuối cùng, không phải cộng dồn nhiều cuốn sách. Ví dụ nếu bạn học đủ 6 cuốn “Emergent Ability – Magic Defense” thì mDef của bạn sẽ được cộng vào chính xác +91 chứ không phải tổng của cả 6 cuốn.

Passive Skill Name Effect Weapon Type Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6
Image:Physical Offence.jpg Emergent Ability – Attack Increase

P.Atk

SWORD,BLUNT,POLE +9 +16 +23 +29 +35 +38
DUALSWORDs,DUALFISTs +10 +20 +28 +35 +42 +47
DAGGER,DUALDAGGERs +8 +14 +20 +25 +30 +33
BOW +22 +42 +59 +75 +89 +99
CROSSBOW +13 +25 +36 +46 +55 +61
2 hands SWORD,BLUNT +2 +3 +5 +6 +8 +9
RAPIER +8 +15 +22 +27 +32 +36
ANCIENTSWORD +9 +18 +25 +32 +37 +42

 

Passive Skill Name Effect Armor Type Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6
Image:Physical Defence.jpg Emergent Ability – Defense Increase P.Def
Heavy +18 +36 +53 +71 +89 +107
Light +13 +27 +40 +53 +67 +80
Robe +9 +18 +27 +36 +45 +54

 

Passive Skill Name Effect Armor Type Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6
Image:Magic Defence.jpg Emergent Ability – Magic Defense Increase M.Def Heavy, Light, Robe +15 +30 +45 +60 +76 +91
Image:Magic Offence.jpg Emergent Ability – Empower Increase M.Atk Heavy, Light, Robe +11 +20 +29 +36 +43 +48

 

2. Master Abilities

Master Ability – Defense và Magic Defense có thể lấy 3 cuốn giống nhau để học đến Level 3.

Passive Skill Name Effect Armor Type Lv1 Lv2 Lv3
Image:Great Physical Defence.jpg Master Ability – Defense Increase P.Def Heavy +59 +119 +178
Light +44 +89 +134
Robe +29 +58 +87
Image:Great Magic Defence.jpg Master Ability – Magic Defense Increase M.Def Heavy, Light, Robe +51 +100 +151

 

Passive Skill Name Effect
Image:Great Physical Offence.jpg Master Ability – Attack +23 P.Atk on SWORD,BLUNT,POLE

+28 P.Atk on DUALSWORD,DUALFIST

+20 P.Atk on DAGGER,DUAL DAGGER

+60 P.Atk on BOW

+36 P.Atk on CROSSBOW

+5 P.Atk on 2 hands SWORD

+22 P.Atk on RAPIER

+25 P.Atk on ANCIENT SWORD

Image:Great Magic Offence.jpg Master Ability – Empower +29 M.Atk
Image:Critical Rate.jpg Master Ability – Focus +30 Critical Rate
Image:Magic Casting.jpg Master Ability – Casting +11 Casting Speed

 

3. Class-Specific Ability

Warrior Class (Gladiator, Warlord, Bounty Hunter, Tyrant, Destroyer, Soul Breaker, Berserker)
Passive Skill Name Effect
Boost CP Warrior Ability – Boost CP +738 CP
Resist Mental Warrior Ability – Resist Trait +5% resistance to Sleep, Hold, Paralize, Shock
 Haste Warrior Ability – Haste 2% chance to increase +32% pAtk.Spd for 15 seconds when attacking
Rogue Class (Hawkeye, Silver Ranger, Phantom Ranger, Treasure Hunter, Plains Walker, Abyss Walker, Arbalester)
Passive Skill Name Effect
Boost Evasion (Subclass) Rogue Ability – Boost Evasion +4 Evasion
Long Shot (Subclass) Rogue Ability – Long Shot +100 Range of Bow and Crossbow attacks
 Focus Rogue Ability – Critical Chance 2% chance to increase +32% Crit.Rate for 15 seconds when attacking
Knight Class (Paladin, Dark Avenger, Temple Knight, Shillien Knight)
Passive Skill Name Effect
Boost HP (Subclass) Knight Ability – Boost HP +296 HP
Resist Critical Knight Ability – Resist Critical -5% the amount of Received Critical Damage
 Defense Knight Ability – Defense 2% chance to increase +24% P.Def and M.Def for 15 seconds when under attack
Summoner Class (Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner)
Passive Skill Name Effect
Boost HP MP Summoner Ability – Boost HP/MP +148 HP and +74 MP
Resist Element Attribute Summoner Ability – Resist Attribute +5 resist Fire, Water, Wind, Earth
 Spirit Summoner Ability – Spirit 2% chance to increase 8% M.Atk, Cast.Spd, P.atk and Atk.Spd for 15 seconds when under attack
Wizard Class (Sorcerer, Spellsinger, Spellhowler, Necromancer)
Passive Skill Name Effect
Magic Defence Wizard Ability – Anti Magic +5% chance for Attacking Magic to Fail
Mana Gain (Subclass) Wizard Ability – Mana Gain +20 MP per Recharge
Mana Steal Wizard Ability – Mana Steal 2% chance to Steal 10 MP from the opponent and Recover it as your own when under attack
Healer Class (Shillien Elder, Elven Elder, Bishop)
Passive Skill Name Effect
Prayer Healer Ability – Prayer +6% HP per heal
Divine Protection Healer Ability – Divine Protection +5 resist Holy, Dark
Heal Healer Ability – Heal 2% chance to restore 150 HP when under attack
Enchanter Class (Prophet, Warcryer, Inspector, Swordsinger, Bladedancer)
Passive Skill Name Effect
Boost Mana (Subclass) Enchanter Ability – Boost Mana +148 MP
Mana Recovery (Subclass) Enchanter Ability – Mana Recovery +10% Regen MP
 Barrier Enchanter Ability – Barrier 2% chance to become temporarily Invincible 5 seconds to damage (but not debuffs) when under attack

© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.