Lineage2 icons, All classes!

Tập hợp tất cả các biểu tượng của các classes trong Lineage 2, bao gồm cả các biểu tượng của Awakening classes.

Class_Icon

Icons of all Lineage2 classes. Bộ sưu tập đầy đủ những Icons trong Lineage 2.

Tập hợp tất cả các biểu tượng hình ảnh của các trường phái trong Lineage 2, bao gồm cả các biểu tượng của Awakening classes. Những icons này rất thích hợp để làm hình đại diện trong smartphone, forum, blog… hoặc vô vàn mục đích khác.

Download links